Vinkkejä kustannusten karsimiseen

Tuntikustannuslaskenta on helpoin ja tarkin tapa talousnäkökulman tarkasteluun. Se toimii tärkeänä taustatietona monissa tilanteissa ja erilaisten seurantakäytäntöjen pohjana.

Tuntikustannuslaskenta on helpoin ja tarkin tapa talousnäkökulman tarkasteluun. Se toimii tärkeänä taustatietona monissa tilanteissa ja erilaisten seurantakäytäntöjen pohjana.

Tuntikustannuslaskenta on helpoin ja tarkin tapa talousnäkökulman tarkasteluun. Se toimii tärkeänä taustatietona monissa tilanteissa ja erilaisten seurantakäytäntöjen pohjana. Seuraavassa on esimerkkejä soveltamiskohteista, joihin tuntikustannuslaskelmaa on mahdollista hyödyntää:

  • koneinvestointien suunnittelu ja oikean ajankohdan päättäminen
  • investointivaihtoehtojen vertailu
  • korjuuolosuhteiden huomiointi investointien tekemisen perusteena
  • korjuutyön tuottavuustavoitteen määrittäminen
  • korjuutyön organisoiminen (yksi-/kaksivuorotyö, korjuualueen sijainnin ja työmatkan pituuksien vaikutus, siirtokustannukset, huoltojen ja korjausten kustannusvaikutus)
  • rahoitusvaihtoehdot ja pääomakustannusten suuruus
  • kannustepalkkiojärjestelmän luominen
  • kustannusten muutosten vaikutus tuntituottotavoitteeseen
  • vuotuisen korjuutyömäärän suunnittelu ja resurssointi
  • tarjouskilpailu ja sopimuksen hinnantarkistus

Tuntikustannuslaskelma on tarkka työväline, kun laskelmat perustuvat oman yrityksen todellisiin ja riittävän tuoreisiin lähtötietoihin. Liikekirjanpito tuottaa suoraan osan taustatiedoista ja yhtäpitävyys liikekirjanpidon kanssa tulisi varmistaa myös käänteisesti. Eri koneiden tuntikustannuslaskelmiin sisältyvien vuotuisten kustannusten kokonaissumma tulisi vastata riittävällä tarkkuudella kirjanpidon kulujen kokonaismäärää. Koska yrityksen toiminnassa tapahtuu jatkuvasti erilaisia muutoksia, tuntikustannuslaskelmatkin on tärkeää päivittää ainakin jokaisen koneinvestoinnin yhteydessä ja muutenkin vähintään kerran tilikaudessa. Tilikausittaisessa tarkastelussa on tärkeää laskea takautuvasti toteutunut tuntikustannus ja samalla muodostaa ennuste tulevaa tilikautta tai muuta tarkastelujaksoa koskien. Tällöin on käytössä riittävän tuoreilla tiedoilla ja ennusteilla lasketut tuntikustannukset oikeiden päätösten tekemiseksi.